เข้าระบบ

cPMS2
v.5.8.0

สอบถาม ร้องเรียน

Email:
เรื่อง:
ข้อความ:
เปรียญธรรมสูงสุดมีกี่ประโยค (ตอบเฉพาะตัวเลข)

เกี่ยวกับโครงการ

ปรับปรุงล่าสุด

ล่าสุดเมื่อ:
General update: 29-04-2015 16:05
Last modified by: ☬ Вам наислен платеж 15076 - https://vk.com/doc321848940_451062092?9=92lt386

ภาพบรรยากาศการอบรมสัมมนาครูพระสอนศีลธรรมประจำปี ๒๕๕๗

จากการจัดโครงการอบรมสัมมนาครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปี ๒๕๕๗ โดยศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของวิทยาเขต รวมทั้งที่สำคัญที่สุดคือครูพระฯ ในโครงการเป็นอย่างดียิ่ง ซึ่งการอบรมสัมมนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากพระราชบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยมาเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมทั้งบรรยายพิเศษ และวิทยากรหลาย รูป/คน และการอบรมครั้งนี้จบลงด้วยการมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ร่วมสัมมนาโดย พระเทพวินยาภรณ์ รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา
1-1 1-21-6 1-51-3 1-4